Analiz Listesi ve Ücretlendirme

ANALİZ LİSTESİ ve ÜCRETLENDİRME

Analiz ücretleri; Ege Üniversitesi BAP destekli Doktora ve Yüksek Lisans tezleri için lisansüstü öğrencilerine %75, Ege Üniversitesi mensubu kullanıcılara %60, diğer üniversite ve kamu mensubu kullanıcılara %50, İDE-EGE kuruluşlarına %30 indirimli olarak uygulanır.

FARMASÖTİK FORMÜLASYON LABORATUVARI
CİHAZ KODU CİHAZ ADI HİZMET ÜCRETİ
FFC001 Stabilite Kabini 15 TL/gün
FFC002 Doz kalibratörü 95 TL/örnek
FFC003 Mikrofludizer 25 TL/örnek (1 örnek, 1 tur)
FFC004 Nanospray Dryer 175 TL/saat
FFC005 Hotmelt Ekstruder 350 TL/saat
FFC006 Homojenizatör (Silverson) 30 TL/saat
FFC007 Laminar Hava Akımlı Kabin (LAF) 10 TL/saat
STABİLİTE TESTLERİ (ST)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFST001 Stabilite Testi Stabilite kabini kullanım bedelinin yanı sıra değerlendirilmesi öngörülen her bir parametre için ücretlendirme yapılacaktır.
DİSSOLÜSYON ANALİZLERİ (DS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDS001-1 Dissolüsyon Analizi (0-4 Saat) 280 TL
FFDS001-2 Dissolüsyon Analizi (0-8 Saat) 350 TL
FFDS001-3 Dissolüsyon Analizi (0-12 Saat) 400 TL
FFDS001-4 Dissolüsyon Analizi (12 Saat üzeri her saat için) 35 TL
SÜREKLİ AKIŞ HÜCRESİ ANALİZLERİ
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFSAH001-1 Sürekli Akış Hücresi Analizi (0-12 saat) 350 TL
FFSAH001-2 Sürekli Akış Hücresi Analizi (12-24 saat) 440 TL
FFSAH001-3 Sürekli Akış Hücresi Analizi (2-7 gün) 520 TL
FFSAH001-4 Sürekli Akış Hücresi Analizi (7 gün üzeri hergün için) 50 TL
DOZAJ FORMLARI ANALİZLERİ (DFA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDFA001 Dezentegratör DT2 180 TL/test
FFDFA002 Sıkışabilme Hacmi ve Yoğunluğu Çalışması 140 TL/örnek
FFDFA003 Tablet Sertlik/Kalınlık Ölçümü 35 TL/test
FFDFA004 Friabilite Testi 140 TL/test
NUMUNE HAZIRLAMA
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFN001 Dissolüsyon Ortamı Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
REOMETRE ANALİZLERİ (REO)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFREO001 Reolojik Karakterizasyon 300 TL (her bir parametre için)
FFREO002 Reolojik Karakterizasyon Metot Geliştirme 1000 TL
DSC-TGA ANALİZLERİ (DSC-TGA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDSC001 DSC-Erime Derecesi 290 TL
FFDSC002 DSC-Camsı Geçiş (Tg) 290 TL
FFDSC003 DSC-Diğer Ücretlendirme ayrıntıları örnek kaynağı ve istenilen miktara göre görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
FFTGA001 TGA-Erime Derecesi 290 TL
FFTGA002 TGA-Camsı Geçiş (Tg) 290 TL
FFTGA003 TGA-Diğer Ücretlendirme ayrıntıları örnek kaynağı ve istenilen miktara göre görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
DERİ GÖRÜNTÜLEME ANALİZLERİ (DGA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFDGA001 Deri Görüntüleme Dermatolojik testler için yapılacak olan fiyatlandırma, talep edilen ürüne ve analiz tipine göre belirlenecektir.
FFDGA002 Deride Nem Tayini
FFDGA003 Deride Transepidermal Su Kaybı
FFDGA004 Deride Melanin Eritem Tayini
FFDGA005 Deride Morfoloji
FFDGA006 Deride pH
RADYOFARMASİ ANALİZLERİ (RFA)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FFRFA001 Teknesyum-99m Kit Kalite Kontrol 410 TL/test
FFRFA002 Radyonüklit Doz Ölçümü 90 TL/test
MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI
CİHAZ KODU CİHAZ ADI HİZMET ÜCRETİ
MBC001 Yüksek Hızlı Soğutmalı Santrifüjleme 65 TL/kullanım
1 saati aşan çalışma için ücret konusunda görüşme yapılacaktır.
MBC002 Ultrasantrifüjleme 120 TL/kullanım
1 saati aşan çalışma için ücret konusunda görüşme yapılacaktır.
MBC003 Otoklavda Sterilizasyon 35 TL
MBC004 Nanovette Spektrofotometre 20 TL
MBC005 Kemigörüntüleme 10 TL/membran
MBC006 Sıvı Azot Tankı Numune Saklama 90 TL/25’lik kutu (aylık)
MBC007 -86°C Numune Saklama 20 TL/kutu (aylık)
MBC008 Çalkalayıcılı İnkübatörde İnkübasyon 35 TL ( 0 – 16 saat, 37°C)
Farklı sıcaklık ve süreler için fiyatlar karşılıklı görüşme ile belirlenir.
MBC009-1 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 0-10 mL Süspansiyon 45 TL/saat
MBC009-2 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 11-100 mL Süspansiyon 65 TL/saat
MBC009-3 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 101-500 mL Süspansiyon 120 TL/saat
MBC009-4 Sonikasyonla Mikroorganizmaların Parçalanması 501-1000 mL Süspansiyon 230 TL/saat
MBC010 Mikroplaka okuyucu 35 TL/plaka (plaka getirildiği koşulda)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
MBA001 Real-time PCR 120 TL/örnek (sarf malzemesi getirildiği koşulda)
Negatif ve pozitif kontrol reaksiyonları ve reaksiyon tekrarları fiyata dahil değildir, çalışmaya bağlı olarak görüşülüp ücretlendirilecektir.
MBA002 Gerçek Zamanlı Hücre Analizi
(X-Celligence)
2900 TL/1 plaka (paket uygulama yapıldığı koşulda)*
330 TL/1 plaka (sarf malzemesi getirildiği koşulda)
MBA003 Infrared Görüntüleme 145 TL/scan (hayvan)
45 TL/scan (diğer)
MBA004 Hücrelerde Mikroskop Altında İmmünofloresans İnceleme 120 TL/6 saate kadar
MBA005 Elektroforez (SDS-Poliakrilamit 9 örnek+marker) 750 TL
MBA006 Semi-dry Elektroforetik Transfer
(PVDF, nitroselüloz, naylon membran) 9 örnek+marker
750 TL
MBA007 Agaroz jel Elektroforez Görüntülemesi (1 jel) 65 TL
MBA008 Antioksidan Aktivite Tayini (DPPH Yöntemi ile) 230 TL/örnek
MBA009 Total Fenolik İçerik Tayini 145 TL/örnek
MBA010-1 Sitotoksisite Testi (1 örnek, 1 hücre, tek saat dilimi, MTT)1 1430 TL
MBA010-2 Sitotoksisite Testi (1 örnek, 1 hücre, 2 saat dilimi, MTT)1 2350 TL
MBA010-3 Sitotoksisite Testi (1 örnek, 1 hücre, 3 saat dilimi, MTT)1 2900 TL
FARMASÖTİK ANALİZ LABORATUVARI
CİHAZ KODU CİHAZ ADI HİZMET ÜCRETİ
FAC001 pH Okuma (Sulu Çözeltiler) 30 TL
FAC002 Ultra Saf Su 10 TL/Litre
FAC003 Liyofilizasyon 90 TL (1-5 mL / 24 saat)
5 mL ve yukarısı ön işleme bağlı kişi/firma görüşme sonucunda belirlenir.
FAC004 İletkenlik Okuma 30 TL
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAT001 Titrasyon Analizi (Kalsiyum) 60 TL/örnek
FAT002 Titrasyon Analizi (Magnezyum) 60 TL/örnek
FAT003 Titrasyon Analizi (Bikarbonat) 60 TL/örnek
FAT004 Titrasyon Analizi (Total Klorür) 60 TL/örnek
FAT005 Titrasyon Analizi (Asetik Asit) 60 TL/örnek
NUMUNE HAZIRLAMA
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAN001 Ekstraksiyon, Matriks Hazırlama
(GC, GC/MS, UPLC, LC-MS, LC-MS/MS)
900 TL/günlük
FAN002 Standart Hazırlama
(GC, GC/MS, UPLC, LC-MS, LC-MS/MS)
500 TL/günlük
SPEKTROSKOPİK ANALİZLER
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FASA001 UV-VIS Spektrum 25 TL/spektrum
250 TL/saat (paket uygulama yapıldığı koşulda)
FASA002 Spektroflorimetre 30 TL/spektrum
FASA003 FT-IR Spektrometresi Analizi 120 TL/örnek
İNDÜKTİF OLARAK EŞLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP/MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAICP001 ICP/MS Analizi
(1-10 örnek/1 element için)
2200 TL**
(ilave her örnek için 70 TL)**
(ilave her element için 70 TL)**
FAICP002 ICP/MS numune hazırlama (mikrodalga cihazı ile) 120 TL/saat **
ELEMENTEL ANALİZ CİHAZI (CHNS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FACHNS001 Elementel Analiz (CHNS) 230 TL/örnek
GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC-FID)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAGC001 Uçucu (Organik) Yağ Asitleri Analizi 990 TL
FAGC002 GC-FID Kalitatif Analiz 285 TL
FAGC003 GC-FID Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 320 TL
FAGC004-1 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-20 bileşen) 100 TL
FAGC004-2 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-40 bileşen) 120 TL
FAGC004-3 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-60 bileşen) 150 TL
FAGC004-4 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (61-80 bileşen) 175 TL
FAGC004-5 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (81-100 bileşen) 210 TL
FAGC004-6 GC-FID Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (101 bileşen ve üzeri) 230 TL
FAGC005 GC Headspace Uçucu Hidrokarbon Analizi 320 TL
GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAGCMS001 GC/MS Kalitatif Analiz 300 TL
FAGCMS002 GC/MS Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 320 TL
FAGCMS003-1 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-20 bileşen) 120 TL
FAGCMS003-2 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-40 bileşen) 180 TL
FAGCMS003-3 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-60 bileşen) 230 TL
FAGCMS003-4 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (61-80 bileşen) 290 TL
FAGCMS003-5 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (81-100 bileşen) 350 TL
FAGCMS003-6 GC/MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (101 bileşen ve üzeri) 410 TL
FAGCMS004 GC/MS Solvent Safsızlık Analizi 580 TL
FAGCMS005 Kütüphane Tarama 90 TL/örnek
FAGCMS006 Rapor Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
SIVI KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (UPLC)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FALC001 UPLC Analizi (1-2 bileşen) 270 TL
FALC002 UPLC Analizi (3-5 bileşen) 520 TL
FALC003 UPLC Analizi (6-9 bileşen) 870 TL
FALC004 UPLC Analizi (10 bileşen ve üzeri) 1320 TL
FALC005 UPLC Cihazı Kullanımı*** 1100 TL/saat
PREPERATİF SIVI KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (preperatif HPLC)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAP001-1 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (0-5 mL /1 örnek) 440 TL
FAP001-2 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (6-15 mL /1 örnek) 715 TL
FAP001-3 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (16-25 mL /1 örnek) 1010 TL
FAP001-4 Preparatif HPLC Kalitatif Analiz (26 mL ve üzeri/1 örnek) Ücretlendirme ayrıntıları karşılıklı görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir
FAP002 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 750 TL
FAP003-1 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-10 bileşen) 90 TL
FAP003-2 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (11-20 bileşen) 120 TL
FAP003-3 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-30 bileşen) 150 TL
FAP003-4 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (31-40 bileşen) 180 TL
FAP003-5 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-50 bileşen) 210 TL
FAP003-6 Preparatif HPLC Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (51 bileşen ve üzeri) 230 TL
SIVI KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (LC-MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FALCMS001 LC-MS Kalitatif Analiz 375 TL
FALCMS002 LC-MS Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 440 TL
FALCMS003-1 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (2-10 bileşen) 120 TL
FALCMS003-2 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (11-20 bileşen) 180 TL
FALCMS003-3 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (21-30 bileşen) 230 TL
FALCMS003-4 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (31-40 bileşen) 290 TL
FALCMS003-5 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (41-50 bileşen) 350 TL
FALCMS003-6 LC-MS Kantitatif Analiz ilave bileşen başına (51 bileşen ve üzeri) 410 TL
FALCMS004 Rapor Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
SIVI KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (LC-MS/MS)
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FALCMSMS001 LC-MS/MS Kalitatif Analiz 430 TL
FALCMSMS002 LC-MS/MS Kantitatif Analiz (1 bileşen için) 520 TL
FALCMSMS003-1 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (2-10 bileşen) 180 TL
FALCMSMS003-2 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (11-20 bileşen) 290 TL
FALCMSMS003-3 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (21-30 bileşen) 410 TL
FALCMSMS003-4 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (31-40 bileşen) 520 TL
FALCMSMS003-5 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (41-50 bileşen) 640 TL
FALCMSMS003-6 LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına (51 bileşen ve üzeri) 750 TL
FALCMSMS004 Rapor Hazırlama Ücretlendirme ayrıntıları görüşmeye bağlı olarak belirlenecektir.
METOT GELİŞTİRME
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAMTG001 UPLC & GC (1-2 bileşen) 1550 TL
FAMTG002 UPLC & GC (3-5 bileşen) 2300 TL
FAMTG003 UPLC & GC (6-9 bileşen) 3000 TL
FAMTG004 UPLC & GC (10 bileşen ve üzeri) 3600 TL
FAMTG005 LC-MS & GC/MS (1-2 bileşen) 2300 TL
FAMTG006 LC-MS & GC/MS (3-5 bileşen) 3000 TL
FAMTG007 LC-MS & GC/MS (6-9 bileşen) 4400 TL
FAMTG008 LC-MS & GC/MS (10 bileşen ve üzeri) 8700 TL
FAMTG009 preperatif HPLC (1-2 bileşen)**** 3000 TL
FAMTG010 preperatif HPLC (3-5 bileşen)**** 4400 TL
FAMTG011 preperatif HPLC (6-9 bileşen)**** 7300 TL
FAMTG012 preperatif HPLC (10 bileşen ve üzeri)**** 11000 TL
METOT VALİDASYONU
ANALİZ KODU ANALİZ ADI ANALİZ ÜCRETİ
FAMTV001 UPLC & GC (1-2 bileşen) 17400 TL
FAMTV002 UPLC & GC (3-5 bileşen) 21800 TL
FAMTV003 UPLC & GC (6-9 bileşen) 26000 TL
FAMTV004 UPLC & GC (10 bileşen ve üzeri) 43300 TL
FAMTV005 LC-MS & GC/MS & preparatif HPLC (1-2 bileşen) 20200 TL
FAMTV006 LC-MS & GC/MS & preparatif HPLC (3-5 bileşen) 26000 TL
FAMTV007 LC-MS & GC/MS & preparatif HPLC (6-9 bileşen) 34800 TL
FAMTV008 LC-MS & GC/MS & preparatif HPLC (10 bileşen ve üzeri) 50500 TL

Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.
Bu listedeki fiyatlar 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerlidir.

*: Paket Uygulama: Hücre büyütülmesi, X-Celligence analizi için hücre hazırlanması, ilaç/madde uygulama ve analiz. Paket uygulama yapıldığı koşulda Ege Üniversitesi personeli dahil tüm araştırmacılara indirimsiz tam fiyat uygulanır.

**: “ICP/MS Analizi”nde ve “ICP/MS Numune Hazırlama”da Ege Üniversitesi personeli dahil tüm araştırmacılara indirimsiz tam fiyat uygulanır.

***: Analiz süresi 10 dakika ve altında ise bu fiyatlandırma uygulanmaz. FALC001, FALC002, FALC003, FALC004 kodlu analizlere ait fiyatlandırmadan uygun olanı uygulanır.

****: preparatif HPLC metot geliştirme çalışmalarında preparatif kolon, analiz isteğinde bulunan tarafından temin edilir.

1: Sitotoksisite Testlerinde Ege Üniversitesi personeli dahil tüm araştırmacılara indirimsiz tam fiyat uygulanır.